Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

หลักสูตร


หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาเรียน 2 ปี

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มี 2 แผน ดังนี้

   2.1 แผนจัดการศึกษาแบบ 4 ปี

   2.2 แผนจัดการศึกษาแบบเทียบโอนรายวิชา 2 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

2. สำเร็จการศึกษาระดับหระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการฬสินธุ์ และ/หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง