Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

บุคลากร


 

                      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร กุลบุญ           

ตำแหน่ง  อาจารย์

วุฒิศึกษา: ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาที่เชี่ยวชาญ: พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะพันธุศาสตร์ของปลาดุก

พรรณไม้น้ำ และเทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์น้ำ

    

นายฉัตราวีระวุท จอมวรวงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์

วุฒิการศึกษา: วท.ม. (ประมง)

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การเพาะเลี้ยงไรแดง การผลิตอาหารสัตว์น้ำ การเพาะพันธุ์

และการเลี้ยงปลาน้ำจืด

 

   

นางศิวาพร สีดาบุตร

ตำแหน่ง อาจารย์

วุฒิการศึกษา: วท.ม. (ประมง)

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม เช่น ปลากัด ปลาทอง ปลาหมอสีมาลาวี

ปลาออกลูกเป็นตัว รวมทั้งการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นผลิตภัณฑ์ “

   

ดร.เกษม เชตะวัน

ตำแหน่ง อาจารย์

วุฒิการศึกษา: Ph.D. (Technology  Management)

สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

การการผลิตน้ำสกัดจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร

การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย การจัดการเทคโนโลยีแบบยั่งยืน และ เกษตรแบบผสมผสาน  

   

นายบุญถม ทับสมบัติ

ตำแหน่ง อาจารย์

วุฒิการศึกษา: วท.ม. (ประมง)

สาขาที่เชี่ยวชาญ:การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด อาทิเช่น ปลาหมอไทย

ปลาดุก ปลานิล การเพาะเลี้ยงกบ การจัดการฟาร์ม รวมทั้งอาหารสัตว์น้ำ

ผนวกรวมกับประสบการณ์ตรงที่ท่านพร้อมสำหรับการถ่ายทอดให้กับนักศึกษา “

   

ดร.วุฒิ รัตนวิชัย

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

วุฒิการศึกษา: Ph.D. (Aquaculture)

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและกุ้งก้ามกราม

การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ปลาดุกลูกผสม และการเลี้ยงกบ

และการวิเคราะห์ระบบภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำและการวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ 

     

ผศ. ดร.สาวิภา รัตนกร

ตำแหน่ง อาจารย์

วุฒิการศึกษา: ปร. ด.  (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบสืบพันธุ์กุ้งก้ามกราม เกษตรผสมผสาน

พันธุวิศวกรรมของสัตว์น้ำ และการจัดการคุณภาพน้ำ

   

ดร.จักรินทร์ ตรีอินทอง

ตำแหน่ง อาจารย์

วุฒิการศึกษา: ปร. ด.  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เจลโปรตีนจากปลา การแปรรูปสัตว์น้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง

การสกัดสารไฮโดรคอลลอยด์และการประยุกต์ใช้ในอาหาร

 

 

  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง