Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

เกี่ยวกับเรา


สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (Department of Fisheries Technilogy)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านการประมงมายาวนานกว่า 30 ปี โดยมีอัตลักษณ์ของสาขาวิชาคือ "รอบรู้วิชาการ ทักษะงานโดดเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี" สาขาวิชามุ่งจัดการเรียนการสอนศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ ทางด้านการประมงที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ให้แก้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตัวอย่างรายวิชา เช่น มีนวิทยา พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลาสาวยงาม การเลี้ยงกบ การเลี้ยงกุ้ง คุณภาพน้ำ โรคและปรสิตในสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำ เป็นต้น นอกจากนี้สาขาวิชายังมีการจัดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประมงและวิชาสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประมงต่าง ๆ อีกด้วย

     นอกจากการเรียนการสอนแล้วสาขาวิชาเล็งเห็งถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการเรียนและการทำกิจกรรมควบคู่กันไ จึงได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

 

 

  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง