Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  นักศึกษา ปวส.2 รายวิชาเทคนิคการเลี้ยงกุ้ง เตรียมบ่อเพื่อใช้ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
  หมวด  การจัดการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ  28-05-2562

ดร.สาวิภา รัตนกร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง กำลังพานักศึกษา ปวส.2 รายวิชาเทคนิคการเลี้ยงกุ้ง เตรียมบ่อเพื่อใช้ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
#ประมงเรียนจริงทำจริงรู้จริง
#ประมงกาฬสินธุ์  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  การจัดการเรียนการสอน
  การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและแพลงก์ตอนในรายวิชาแพลงก์ตอนวิทยา 
  ฝึกปฏิบัติการตรวจโรคปลานิลในรายวิชาโรคและปรสิตสัตว์น้ำ  
  การผลิตปลานิลหยอง 
     นักเรียน ม.6 โรงเรียนกาฬสินธู์พิทยาสรรค์ เข้าฝึกประสบการณ์สาขาประมง
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ จังหวัดกาฬสินธู์ จำนวน 4 คน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนเพื่อศึกษาประสบการณ์เกี่ยวกับสายอาชีพด้านประมง

     กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 8

     ประมงฟาดข้าว แผนกเกษตรผสมผสาน
     ประมงฟาดข้าว ...หลังจากที่เราได้โยนกล้าไปเมื่อเดือนมิถุนายน วันนี้เราได้เก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงนาเกษตรผสมผสานของประมง นำมากองไว้เพื่อหมักข้าวให้มีกลิ่นหอม วันนี้ได้ฤกษ์ดีจึงได้นัดกันมาฟาดข้าว สร้างบรรยากาศความสามัคคีพร้อมทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิตในท้องถิ่นซึ

     การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและแพลงก์ตอนในรายวิชาแพลงก์ตอนวิทยา
     การรผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและแพลงก์ตอนในรายวิชาแพลงก์ตอนวิทยา สอนโดย อ.ฉัตราวีระวุท จอมวรวงศ์

     ฝึกปฏิบัติการตรวจโรคปลานิลในรายวิชาโรคและปรสิตสัตว์น้ำ
     ฝึกปฏิบัติการตรวจโรคปลานิลในรายวิชาโรคและปรสิตสัตว์น้ำ สอนโดย ดร.วุฒิ รัตนวิชัย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง